IOTA

International Ovarian Tumor Analysis Group

Międzynarodowa Grupa Analizy Guzów Jajnika (International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) group) została założona w 1999 roku przez Dirka Timmermana, Lil Valentin i Toma Bourne’a. Jej pierwszym celem było opracowanie ujednoliconej terminologii. W 2000 roku grupa IOTA opublikowała wspólne oświadczenie dotyczące obecnie powszechnie stosowanych terminów, definicji i miar, służących do opisywania cech sonograficznych guzów przydatkowych.

Grupa IOTA prowadzi obecnie szereg badań dotyczących wielu aspektów ultrasonografii ginekologicznej w ramach sieci współpracujących ośrodków znajdujących się na całym świecie, koordynowanych z poziomu uniwersytetu KU Leuven.

Po ustaleniu jednolitej terminologii, główni badacze grupy IOTA z różnych ośrodków dokonali prospektywnego wyboru dużej grupy pacjentek z utrzymującymi się guzami przydatkowymi. Trafne przedoperacyjne różnicowanie pomiędzy łagodnymi i złośliwymi zmianami w obrębie przydatków ma kluczowe znaczenie w praktyce klinicznej. Prowadzone badania koncentrują się na opracowywaniu modeli prognostycznych, służących do szacowania ryzyka występowania guza złośliwego. Ta baza danych i ścisła współpraca z wydziałem inżynierii uniwersytetu KU Leuven pozwoliła na przetestowanie już opracowanych modeli prognostycznych oraz stworzenie i zewnętrzne zweryfikowanie nowych propozycji.

Metoda “prostych reguł”
i Modele ryzyka

Grupa IOTA opracowała metodę „prostych reguł” (ang. Simple Rules) oraz modele matematyczne oparte na regresji logistycznej (LR1 i LR2), które można w bardzo łatwy sposób stosować w praktyce klinicznej w celu oszacowania ryzyka występowania zmian złośliwych. Modele te poddano prospektywnej i zewnętrznej weryfikacji oraz potwierdzono ich wysoką skuteczność, zbliżoną do skuteczności subiektywnej oceny doświadczonego specjalisty USG. Ponadto, modele te są z powodzeniem stosowane przez użytkowników o różnym poziomie doświadczenia w wykonywaniu badań ultrasonograficznych. W ostatnim czasie opublikowano model ADNEX – pierwszy politomiczny model predykcyjny, umożliwiający rozróżnienie pomiędzy czterema podgrupami guzów złośliwych.

Uzyskaj dostęp online do
algorytmów grupy IOTA

BIOPROGNOS zaoferował (do celów szkoleniowych lub edukacyjnych) dostęp online do 2 z 3 obecnie istniejących algorytmów grupy IOTA służących do wykonywania badań przesiewowych i wykrywania złośliwych nowotworów ginekologicznych. Korzystanie z nich jest nieodpłatne i nieograniczone.

Uzyskaj dostęp do IOTA

Sprawdź szczegółowe informacje

dotyczące algorytmów IOTA dostępnych online:

Metoda „prostych reguł” (ang. Simple Rules) to system przedoperacyjnej klasyfikacji guzów jajnika składający się z pięciu reguł opisujących cechy charakterystyczne dla zmian łagodnych (cechy B) oraz pięciu reguł opisujących cechy typowe dla zmian złośliwych (cechy M). Metoda ta może być wykorzystywana do diagnozowania raka jajnika u kobiet, u których występuje co najmniej jeden utrzymujący się guz przydatkowy (jajnika, tkanki otaczającej lub jajowodu) oraz u których stwierdzono konieczność przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego. Na podstawie obecności cech B lub cech M, guzy są klasyfikowane jako łagodne, złośliwe lub niedające jednoznacznego wyniku:

 • Zmiana łagodna – występowanie wyłącznie cech B
 • Zmiana złośliwa – występowanie wyłącznie cech M
 • Wynik niejednoznaczny – brak cech lub występowanie zarówno cech B, 
jak i cech M

Metoda „prostych reguł” została opracowana przez klinicystów i statystyków z grupy IOTA (ang. International Ovarian Tumour Analysis group, Międzynarodowa Grupa Analizy Guzów Jajnika) na podstawie danych klinicznych i ultrasonograficznych dotyczących 1066 kobiet z 9 ośrodków w 5 krajach (Włochy, Belgia, Szwecja, Francja oraz Wielka Brytania). Według oceny lokalnych klinicystów, wszystkie pacjentki uwzględnione podczas tworzenia metody wymagały leczenia operacyjnego. Wszystkie dostępne obecnie modele diagnostyczne stosowane w przypadku guzów przydatkowych (np. modele IOTA, indeks RMI lub algorytm ROMA) zostały opracowane z myślą o pacjentkach poddawanych zabiegom, tj. pacjentki zakwalifikowane do postępowania wyczekującego nie zostały uwzględnione podczas tworzenia tych modeli.

Praca opisująca metodę „prostych reguł” została opublikowana na łamach Ultrasound in Obstetrics and Gynecology – czasopisma naukowego z zakresu badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii (Timmerman i in., 2008). Na podstawie szeregu badań została zweryfikowana pozytywnie.

Należy wziąć pod uwagę, że metoda „prostych reguł” nie może zastępować szkoleń oraz doświadczenia w zakresie ultrasonografii ani rekompensować niskiej jakości sprzętu wykorzystywanego do wykonywania badań ultrasonograficznych. Parametry stosowane w metodzie „prostych reguł” są oparte na terminach i definicjach opublikowanych przez grupę IOTA.

Narzędzie online

BIOPROGNOS wdrożyło (do celów szkoleniowych i/lub edukacyjnych) najnowszą wersję modeli ryzyka LR1 i LR2 służących do wykonywania badań przesiewowych i wykrywania raka jajnika. Korzystanie z nich jest nieodpłatne i nieograniczone.

Uzyskaj dostęp do IOTA

Raport końcowy

Po wprowadzeniu danych pacjentki, kalkulator wyniku metody „prostych reguł” dla badania ultrasonograficznego przedstawia rezultaty w formie pliku PDF, który można pobrać lub otrzymać na adres e-mail.

Raport zawiera wszystkie dane pacjentki oraz wynik, obliczony zgodnie z najnowszą wersją metody „prostych reguł” grupy IOTA.

Zobacz przykładowy raport

Publikacje źródłowe

 1.     IOTA 2017 International Ovarian Tumour Analysis. Website
 2.     Timmerman, D., Calster, B. D., et al. (2016). Predicting the risk of malignancy in adnexal masses based on the Simple Rules from the International Ovarian Tumor Analysis group. American Journal of Obstetrics & Gynecology. DOI: 10.1016/j.ajog.2016.01.007

Powiązane publikacje

 1.     Peces Rama, A., Llanos Llanos, M. C., et al. (2015). Simple descriptors and simple rules on the International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) Group: a prospective study of combined use for the description of adnexal masses. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. DOI: 10.1016/j.ejogrb.2015.07.010
 2.      Timmerman, D., Testa, A.C., et al. (2008). Simple Ultrasound-based rules for the diagnosis of ovarian cancer. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 31:681-690. DOI: 10.1002/uog.5365

Modele ryzyka LR1 i LR2 mogą być wykorzystywane przez lekarzy do celów przedoperacyjnej diagnostyki raka jajnika u kobiet, u których występuje co najmniej jeden utrzymujący się guz przydatkowy (jajnika, jajowodu lub tkanki otaczającej) oraz u których stwierdzono konieczność przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego. Zarówno model LR1, jak i LR2 służy do oszacowania prawdopodobieństwa, że dany guz przydatkowy jest złośliwy. Modele LR1 i LR2 zostały opracowane przez klinicystów i statystyków z grupy IOTA (ang. International Ovarian Tumour Analysis group, Międzynarodowa Grupa Analizy Guzów Jajnika) na podstawie danych klinicznych i ultrasonograficznych dotyczących 754 kobiet z 9 ośrodków w 5 krajach (Włochy, Belgia, Szwecja, Francja i Wielka Brytania). Według oceny lokalnych klinicystów, wszystkie pacjentki uwzględnione podczas tworzenia modeli wymagały leczenia operacyjnego. Wszystkie dostępne obecnie modele diagnostyczne stosowane w przypadku guzów przydatkowych (np. modele IOTA, indeks RMI lub algorytm ROMA) zostały opracowane z myślą o pacjentkach poddawanych zabiegom chirurgicznym, tj. pacjentki zakwalifikowane do postępowania wyczekującego nie zostały uwzględnione podczas tworzenia tych modeli.

LR1

Podstawą modelu LR1 jest dwanaście wybranych zmiennych: cztery zmienne kliniczne (wiek pacjentki w latach, rak jajnika w wywiadzie, ból podczas badania oraz obecnie stosowana terapia hormonalna) oraz osiem zmiennych ultrasonograficznych (lity charakter guza, maksymalna średnica największego elementu litego w milimetrach, maksymalna średnica elementu litego wyrażona w milimetrach, ale nieprzekraczająca 50 mm, cienie akustyczne, wodobrzusze, wyrośla brodawkowate z wykrywalnym przepływem, wartość cechy „KOLOR” przepływu krwi oraz nieregularny obrys wewnętrznych ścian torbieli).

LR2

Opracowano również prostszą wersję modelu (LR2), wykorzystującą sześć wybranych zmiennych, które wprowadzono najpierw do modelu LR1 podczas procedury etapowej selekcji zmiennych. Model ten wykorzystuje jedną zmienną kliniczną (wiek w latach) oraz pięć zmiennych ultrasonograficznych (maksymalną średnicę największego elementu litego w milimetrach, nieregularny obrys wewnętrznych ścian torbieli, wyrośla brodawkowate z wykrywalnym przepływem, cienie akustyczne oraz wodobrzusze). Według oceny lokalnych klinicystów, wszystkie pacjentki uwzględnione podczas tworzenia modelu wymagały leczenia operacyjnego. Podobnie jak w przypadku wszystkich dostępnych obecnie modeli diagnostycznych stosowanych do oceny guzów przydatkowych (np. modelu IOTA, indeksu RMI lub algorytmu ROMA), model ten zakłada, że pacjentki zakwalifikowane do postępowania wyczekującego nie zostały uwzględnione podczas jego tworzenia. Z tego względu model LR2 nie może być stosowany w przypadku guzów przydatkowych objętych leczeniem zachowawczym.

Praca opisująca powyższe modele została opublikowana na łamach Journal of Clinical Oncology – czasopisma naukowego z zakresu onkologii klinicznej. Prezentowane modele LR1 oraz LR2 zostały zweryfikowane zewnętrznie na podstawie szeregu badań, które potwierdzają różnicowanie pomiędzy guzami łagodnymi i złośliwymi. Jednakże wyniki kalibracji sugerują, że zarówno model LR1, jak i LR2 nie doszacowuje ryzyka występowania zmiany złośliwej.

Należy wziąć również pod uwagę, że modele LR1 i LR2 nie mogą zastępować szkoleń i doświadczenia w zakresie ultrasonografii ani rekompensować niskiej jakości sprzętu wykorzystywanego do wykonywania badań ultrasonograficznych. Parametry stosowane w modelach LR1 i LR2 są oparte na terminach i definicjach opublikowanych przez grupę IOTA.

Narzędzie online

BIOPROGNOS wdrożyło (do celów szkoleniowych i/lub edukacyjnych) najnowszą wersję modeli ryzyka LR1 i LR2 służących do wykonywania badań przesiewowych i wykrywania raka jajnika. Korzystanie z nich jest nieodpłatne i nieograniczone.

Uzyskaj dostęp do IOTA

Raport końcowy

Po wprowadzeniu danych pacjentki, kalkulator wyniku modeli LR1 i LR2 dla badania ultrasonograficznego przedstawia rezultaty w formie pliku PDF, który można pobrać lub otrzymać na adres e-mail.

Raport zawiera wszystkie dane pacjentki oraz wynik, obliczony zgodnie z najnowszą wersją modeli LR1 i LR2 grupy IOTA.

Zobacz przykładowy raport

Publikacje źródłowe

 1. IOTA Adnexal Mass Risk Prediction Models calculator. Website.
 2. Timmerman, D., Van Calster, B., et al. (2010). Ovarian cancer prediction in adnexal masses using ultrasound-based logistic regression models: a temporal and external validation study by the IOTA group. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 36: 226-234. DOI: 10.1002/uog.7636

Powiązane publikacje

 1. Kaijser, J., Bourne, T., et al. (2013). Improving strategies for diagnosing ovarian cancer: a summary of the International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) studies. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 41: 9-20. DOI: 10.1002/uog.12323
 2. Sladkevicius, P., Valentin, L. (2013). Intra- and interobserver agreement when describing adnexal masses using the International Ovarian Tumor Analysis terms and definitions: a study on three-dimensional ultrasound volumes. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 41: 318-327. DOI: 10.1002/uog.12289
 3. Testa, A., Kaijser, J., et al. (2014). Strategies to diagnose ovarian cancer: new evidence from phase 3 of the multicenter international IOTA study. British Journal of Cancer, vol. 111:4, pp. 680-688. PDF